Menu Sluiten

ALGEMENE VOORWAARDEN RENTECH BVBA

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, opdrachten en leveringen door Rentech bvba, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2 – Offertes
Alle offertes van Rentech bvba zijn slechts geldig gedurende een beperkte periode van 30 (dertig) dagen te rekenen vanaf de offertedatum.
De opdracht van Rentech bvba is strikt beperkt tot hetgeen wordt vermeld in de offerte met dien verstande dat hetgeen niet expliciet wordt vermeld in de offerte, zoals bijvoorbeeld broncodes en licenties,  uitgesloten is.

Artikel 3 – Levertermijnen
De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en verbinden Rentech bvba niet, behoudens andersluidend schriftelijk beding. Deze leveringstermijnen kunnen bij een vertraging geen grond tot enige vordering of schadevergoeding opleveren.

Artikel 4 – Betaling
Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Elke factuur die onbetaald is gebleven op haar vervaldag geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot verwijlintresten ad. 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag der factuur tot op datum van volledige betaling, alsook tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 €, zij het evenwel onder voorbehoud van het recht van Rentech bvba om een hogere schadevergoeding te vorderen, rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.
Het geheel of gedeeltelijk onbetaald laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige sommen en niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 5 – Annulatie
In het geval de opdrachtgever een bestelling weigert of annuleert, behoudt Rentech bvba zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk, zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling,  te ontbinden lastens de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht van Rentech bvba om een hogere schadevergoeding te vorderen en dit rekening houdende met de in werkelijkheid geleden schade.

Artikel 6 – Klachten en geschillen
In geval van een geschil tussen partijen, verbinden beide partijen zich ertoe mee te werken aan een snelle oplossing hiervan. Klachten kunnen alleszins nooit aanleiding geven tot een opschorting van de betalingsverplichting in hoofde van de opdrachtgever

Artikel 7 – Overmacht en geschillen
In geval van overmacht of toeval bevrijdt Rentech bvba zich van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van Rentech  en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen. In geval van gedeeltelijke levering of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst blijft de opdrachtgever gehouden tot betaling van het uitgevoerde/geleverde, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
De eventuele aansprakelijkheid van Rentech bvba in geval van niet nakoming van haar contractuele verplichtingen is beperkt tot het herstellen van voorzienbare en rechtstreekse schade die geleden wordt, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade, waaronder zij het niet-limitatief, gederfde inkomsten en winsten, supplementaire kosten enz. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Rentech bvba beperkt tot de overeengekomen totaalprijs.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegdheid
Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige overeenkomst.
Voor om het even welke betwisting voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren bevoegd.